သတင်း


နေအိမ် / သတင်း / စိတ်ကြိုက်တင်သေတ္တာများနှင့်အထင်ကြီးအောင်လုပ်နည်း

စိတ်ကြိုက်တင်သေတ္တာများနှင့်အထင်ကြီးအောင်လုပ်နည်း

2019-12-07 hqt

လူများသည်စာအုပ်ကို၎င်း၏မျက်နှာဖုံးဖြင့်ဝေဖန်လေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ရန်ထုံးစံသေတ္တာများသုံးခြင်းသည်အထင်ကြီးစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းဆို။ မရပါ။ ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ချစ်စရာကောင်းသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုသင်အကြိမ်မည်မျှဝယ်ခဲ့သနည်း။

In addition to making your product secure personalized tin boxes helps, add a unique element to your product. It lets you add your style and taste to the product. When you use a customized tin box, you are not only making a separate recognition, but it offers several other benefits.

In the course of this article, we provide you details regarding the important elements of boxes along with how you can use these boxes to enhance user experience.

Table of Content

  • What are Custom tin boxes?
  • Important elements of high-quality personalized tin boxes
  • How to, smartly use Customized Tin Boxes?
  • Summary

 

What are custom tin boxes?

 

We are sure; the words “Customized Tin Boxes” are self-explanatory. Nonetheless, if you still have trouble understanding, you do not have to worry. Custom tin boxes are actually tin boxes that you can customize as per your needs.

You tend to find several custom tin boxes wholesalers throughout the world, as the idea of using personalized Tin boxes is extremely common. In addition to big brands, small businesses also use boxes with their logo and brand name.

 

custom tin boxes

 

For instance, if you are running a small home-based food business, you can order personalized tin lunch boxes to increase brand awareness and add a professional touch to your business. When a client sees a personalized lunch box, he or she is bound to get impressed.

In addition, these custom boxes advertise your brand without additional cost. For instance, if a person sees his employee having lunch from your personalized lunch box, he might just turn out to be your next client.

Important Elements of High-quality Personalized Tin Boxes

The first thing that people notice about your product in the box. We firmly believe that the box is an excellent way to make an outstanding impression. It is an effective medium to impress your clients without actually meeting them.

A smart and elegant box speaks for you. It lets you convey your message in the most effective manner. You can make people fall in love with your product even before they buy it. However, if a box can make an impression, it can destroy the brand image as well.

A low-quality box is an absolute turn-off. Therefore, we highly recommend that you use high-quality boxes in order to attract consumers and turn them into loyal customers. There are certain elements that every good custom tin box needs to incorporate.

Below, we have talked about each of these elements in detail. So, without any further delay, let us get straight to the point.

 

Read More about: အစားအစာထုပ်ပိုးဗူးများ

 

Pleasing to the Eye

 

A box that is sturdy, but ugly is a complete turn-off. With so much competition, you need to stand out in every aspect. You need to offer the best of both worlds; your custom box should be strong along with a pleasing design.

You will see us repeating that presentation counts because it does. A good, smartly packed box is bound to attract attention. A consumer might just buy your product because it is pleasing to the eye.

 

Even big brands tend to use change in packaging as a marketing strategy. Monotony quickly bores consumers and they might stop buying the product. However, when the brand tends to introduce new packing, many often buy the same old product just because it has new packing.

Smart and astonishing design is the perfect way to retain existing customers, bring back old consumers and attract new customers. The important question here is how to come up with eye-popping design. Below, we have listed some factors that play a vital role in terms of designing an outstanding and eye-catching custom tin box.

 

Color

First and foremost, you need to focus on the color. You might be surprised to know, but researches show that color is the easiest way to invoke a mood. With colors, you can express the objective effectively. For instance, if you want to give a bold impression, use bright vibrant colors.

On the contrary, for a more sophisticated look, we would recommend you go with a pastel color palette. Choosing the type of color mainly depends on how you want to portray your project to potential customers.

 

Eye-Catching Artwork

To add a little zing to your box add an artistic flair to it. Of course, we do not mean that you hire high-end artists, or you print a full-blown picture of Mona Lisa on the box, but a little aesthetic touch to it will enhance the image of your product.

You can always go with abstract art, geometric shapes or even chevron stripe. These kinds of personalized tin boxes are extremely eye-catching.

Memorable Copy

You see Meme over the internet all the time, so what if you put one on your customized tin boxes. It is bound to attract attention. After all, people always notice sarcasm and humor.

Shape

With tin boxes, you have the freedom to choose a different shape instead of the traditional rectangle or a square box.  These shapes bore people by now, therefore we suggest you let go of your imagination.

Come up with something unique in order to make a statement and to accommodate your product successfully. Of course, if you plan to ship your products regularly, it is wise to stick to the orthodox shapes.

 

Sturdy

The design matters, but the box's ability to transport your goods without damage is more important. After all, the main objective of a box is to ensure that the product is delivered to the customer in perfect condition.

Of course, we understand that once you ship your products, you have very little control over how the shipping takes place. There are still certain elements that you need to ensure in order to deliver the undamaged products.

An important point to remember here is that people mostly mentioning about a crashed box, despite the fact that good was in perfect condition. This inclined towards the negative side. After all, no one is a fan of a box that looks like it has been smashed by an elephant.

The bottom line is that a bashed box does not leave a good impression, thus you need to follow the steps below in order to avoid box mishaps.

Custom tin boxes come in various sizes, shapes, and thicknesses. It is entirely up to you to choose the right size and thickness. You can have a single, double, or even triple wallboard. However, the increase in the thickness does increase the cost. You would have to justify the increased price before you make your final decision.

The reason you choose customized boxes is to ensure that the boxes fit your goods to perfection. Now, if you back a small crystal glass into a big size container, the extra space is bound to have an adverse effect. In addition to de-shaping the box, the extra space puts the fragile item at stake as well.

 

Increased Lifespan

Generally, tin boxes are suitable for all-weather, yet you do need to pay heed to conditions where you plan to put these boxes. These factors such as temperature, dryness, and dampness will affect the lifespan of your custom tin boxes. For instance, you put a Coca Cola can in the refrigerator for long, it will bust after some time.

To increase the lifespan of the tin box, you need to design it according to the conditions it will be facing.   We do recommend that you test your box yourself, before handing it down to the shipment company. This will provide you a clear idea regarding the condition and the sturdiness of your custom tin boxes wholesale.

Increase Brand Awareness

The idea of using a custom tin box is to increase brand awareness. You work hard to come up with a different type of box just for building your brand. So, how you do it does not matter. You completely cover the box with your brand name, or you can subtly put it in the center or somewhere noticeable.

People are bound to talk about your product if you come up with a unique and beautiful box. Thanks to the digital world, a smart box is going to be shared over the internet as well. So, that is additional marketing without paying any cost.

Recyclable without the loss of quality

With global warming makings its way to the UN-Conference table, people around the globe are making a concerted effort in order to use products that are eco-friendly. Studies have shown that people would pay a little extra in order to buy a packing that is eco-friendly. Of course, we understand the importance and thus, we offer custom Tin Boxes. Tin boxes give you a high-end feel, while they are environment-friendly.

In addition, these boxes are not only durable, but they are completely recyclable. You can recycle tin forever, without the loss of quality.

Inside Packing

When you are selling your product to a customer, you are basically selling them an experience. The elegance of the box should not be limited to the exterior. On the contrary, we highly recommend that the inside of the box should be beautiful as well.

In order to give a cohesive look, you need to focus on what you plan to put inside the box. Instead of using leftover newspaper for inside wrapping, use crinkle cut paper or colorful tissue paper to wrap your item.

Adding extra such as coupons, a thank you note or a sample of your future product goes a long way. For instance, in the home-based kitchen business, you can always send an extra muffin in your personalized tin lunch box.

This will serve two purposes, first it will make the consumer exceptionally happy, and second, you successfully introduced a new item to your client. They will surely try to muffin and if they love it, they will buy in regularly.

Finding the Right Size

Every product has its own size and thickness, thus it needs to have a product that matches its needs. So, it is not possible to find a magical one-size box that fits all products to perfection. It is important that you analyze your product thoroughly and then define the size of your personalized tin boxes.

Having the right size is imperative as it will prevent resource wastage and it will protect the item. Make sure that the box gives the impression that it was meant to be for your product only. When you have the perfect size box, you offer quality.

Imagine opening a big box, having an extremely small product in it, we are sure you will not like the overall look. Besides looking bad, it is a complete wastage of resources. So, ensure that your tin box is of the right size and shape.

How to, smartly use customized Boxes?

One of the best ways to flaunt your tin boxes and to increase brand awareness is to flaunt them in events. When so many people present, you will be able to attract several potential customers without any trouble.

Invitation

 

Are you wondering how can you use a custom box as an invitation? The answer is simple, use the custom box to deliver your product as well as invite them for an upcoming event. Let us take an example of the home-based kitchen business again.

You have put up a stall in a food festival and you are using personalized tin lunch boxes for your food items. You can get an invitation printed on these boxes for your personal food event or for another food festival at which you plan to set up your food stall.

These personalized boxes will add value to your brand. In addition, it offers free advertisement. If people like your food along with the box, they will share it with friends. There is a high probability that people bring in more people for your next food stall.

Relive Memories

 

When people love a brand, they would love to hear about its success story. Also, people are a fan of reliving moments that they enjoyed once. For instance, Pepsi came up with reintroducing the design of their old Pepsi cans.

They came up with the 80s, the 90s can again, and we can assure you that people well in love with them. Pepsi used those old cans to retell their success stories. You can do the same with your custom tin boxes.

Print a quote or memory regarding your business. You can even talk about the great things that took place in history. For instance, “Today, we offer free chocolate cookies in remembrance of Joseph Fry, the creator of modern Chocolate”

The free cooking along with food facts would help customers remember your brand name. They might even keep the box and use it as storage for their pictures or files, depending on the size and the shape of your box.

Tin-Packaging

 

A customized Tin box is an imperative part of the modern business; however, it is equally important for you to choose the right custom tin box wholesale. You will come across several suppliers, but not all these suppliers have the ability to deliver what you are looking for.

Among the leading tin custom box suppliers, we have Tin Packaging. Their years of experience make it possible for them to deliver every type of tin box. They are capable of handling orders of different sizes. They promise to deliver high-quality boxes while retaining the aesthetic sense of the design.

To Sum it Up

 

There is no denying the fact that custom tin boxes have a lot to offer. They are the perfect way to make a lasting impression. After all, many of us are guilty of purchasing a product that has nice packaging.

It is important for the box to give an appearance of quality and for that, you need to make sure that it is sturdy, has excellent design, an aesthetic sense to it and is of the right size. The right size tin box offers protection to the product and its beautiful design attracts consumers.

Since people have become more inclined towards the idea of using eco-friendly products, thus tin customized boxes are your best shot. Studies show that people do not mind paying extra for an eco-friendly packing, so choosing a tin box is the right choice. After all, you can recycle tin as many times as you like and there will be no loss of quality.

A customized Tin box by Tin-Packaging offers the best of both worlds, it is affordable, yet it is of high quality. The company offers you the freedom of designing your own personalized box. With Tin-Packaging, there is no limit on how you design or develop your customized tin boxes.

ထိပ်ဆုံး