သတင်း


နေအိမ် / သတင်း / Tea tin box ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း

Tea tin box ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း

2020-02-17 hqt

လက်ဖက်သိုသံဘူးတစ်ခုချင်းစီကိုသံပစ္စည်း - ပုံနှိပ်ခြင်း - ဖြတ်တောက်ခြင်း - စုစည်းခြင်း - ထုပ်ပိုးခြင်း - အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။

(1) Iron material: Generally, after confirming the order, the most suitable iron material will be ordered according to the layout, including the type and size of the iron material. The iron material is usually stored directly in the printing plant. For the identification of the quality of the iron material, you can Generally, the method of visual inspection is to see if there are scratches on the surface, whether the texture is uniform, whether there are rust spots, etc. The thickness can be measured with a micrometer, and the hardness can be felt with a hand.

(2) Printing: Both the film and the typeset are ready for printing after being printed to the printing house. Usually, a template is provided for the printing house to follow the color. What should be paid attention to in the printing process is to see if the printing color palette keeps up with the template. Whether the positioning is accurate, whether there are stains, whether there are scars, and so on. The printers generally responsible for these problems can control it by themselves.

inted iron material is returned to the factory, the material can be cut and cut according to the cutting bed. The main thing to pay attention to when cutting the mattress is to see if the operator cuts according to the knife edge line, and whether the length is consistent and uniform. Whether the workers scratch each other when discharging, etc., the quality should be checked at the initial operating station.

(4) Stamping: It is the pressing of iron pieces on a punching machine. This is the most important task of a jar. Usually, a jar can be divided into many steps to complete. The general process of the two-piece can of Tiandi lid is as follows: Lid: open material-flashing-winding line. Bottom: open material-flashing-pre-rolling line-winding line.

Heaven and earth cover bottom buckle process (bottom seal) The process of the can, lid: opening material-flashing edge-winding line can body: opening material-pre-bending-cutting angle-forming-button bone-punch body (button bottom)-back cover. The bottom process is: the opening of the material is usually the biggest loss of the product during the stamping process. Pay attention to whether the work is standardized, whether the surface of the product is scratched, whether there are batches of seams, and whether the collar is fastened. The usual practice is to arrange the confirmation of the production of large samples before the production of large products, and to produce according to the confirmed large samples, which can reduce a lot of trouble.

(၅) ထုပ်ပိုးခြင်း - ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါထုပ်ပိုးဌာနသည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပလပ်စတစ်အိတ်များနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းများပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဤအပိုင်းသည်ကုန်ပစ္စည်း၏နိဂုံးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏သန့်ရှင်းရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးထုပ်ပိုးသည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီထုပ်ပိုးပါ။ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများသည်နံပါတ်နှင့်သေတ္တာနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ထား။ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအာရုံစိုက်သင့်သည်မှာချွတ်ယွင်းသောထုတ်ကုန်များအချောထုတ်ကုန်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။

ထိပ်ဆုံး